Privacy Policy

Op deze pagina vindt u de Privacy Policy van GOB It Eintsje
Aldus opgemaakt te Opeinde, 24 juli 2021

Voor meer informatie mag u contact opnemen met GOB It Eintsje
06- 51369781 of mailen naar info@gobiteintsje.nl

Privacy policy Gastouderbureau It Eintsje

 GOB It Eintsje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.  In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe GOB It Eintsje omgaat met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GOB It Eintsje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
 • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd
 • Voor het eventueel verstrekken van gegevens aan derden u toestemming geeft middels een door GOB It Eintsje ontwikkelt privacy formulier. Wanneer u deze niet verleent worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze

Als GOB It Eintsje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gastouderbureau It Eintsje

Middelbuorren 7, 9218 PP Opeinde. Telefoon: 0651369781 Mail: Info@gobiteintsje.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door GOB It Eintsje verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Aangaan van overeenkomsten tussen gastouderbureau It Eintsje en gastouder
 • Aangaan van overeenkomsten tussen gastouderbureau It Eintsje en vraagouder
 • Aangaan van overeenkomsten tussen gastouder en vraagouder
 • Versturen van facturen t.b.v. de gastouderopvang
 • Het afhandelen van opvangaanvragen
 • Het communiceren over de opdracht
 • Het vastleggen van afgenomen diensten
 • Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit Belastingdienst en Wet Kinderopvang
 • Het promoten van gastouders
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Waar nodig het verplicht delen met belastingdienst, GGD en gemeente

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam van gezinnen, contactpersonen gezin en gebruikers
 • Voorletters, voor- en achternaam van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
 • Geslacht van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten en contactpersonen gezin
 • Geboortedatum van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
 • BSN van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten
 • Adresgegevens inclusief locatie gegevens van gezinnen, ouders en gastouders
 • Telefoonnummer(s) van gezinnen, ouders, gastouders, contactpersonen gezin en gebruikers
 • E-mailadres(sen) van gezinnen, ouders, gastouders, huisgenoten, contactpersonen gezin en gebruikers
 • Opgeslagen documenten, zoals kopie identiteitsbewijs en Verklaringen Omtrent het Gedrag, van ouders, gastouders en huisgenoten
 • Opvang locatie(s) inclusief LRK-nummer en locatie gegevens van gastouders
 • Details zoals opvangvoorkeuren, beschikbaarheid, thuissituatie en opvangervaring van gastouders
 • Rekeninggegevens van gezinnen en gastouders
 • Betalingsgegevens van gezinnen en gastouders
 • Incassomachtiging van gezinnen
 • IP-adres(sen) van gebruikers
 • Logingegevens van gebruikers
 • Handtekeningen van gebruikers

Bewaartermijn persoonsgegevens

GOB It Eintsje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat wij een bewaartermijn hanteren zoals wettelijk bepaald in de fiscale bewaarplicht:

 1. Zeven jaar na het stoppen van de opvang worden alle betaalgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale gegevens, vernietigd.
 1. De persoonsgegevens van ouders welke niet vallen onder de bovengenoemde betaalgegevens worden bewaard, bij het niet aangaan van een (nieuw) contract met een maximum van …….. jaar of bij het schriftelijk aanvragen van verwijdering door….
 1. De persoonsgegevens van gastouders die mogelijk met ons willen samenwerken, bewaren wij zolang zij ingeschreven willen staan bij GOB It Eintsje, met een maximum van 2 jaar zonder verder contact of bij het schriftelijk aanvragen van verwijdering door….
 1. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren wij uw gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens welke GOB It Eintsje van u ontvangen heeft in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GOB It Eintsje. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of een door u aangewezen organisatie.

Bij bovenstaande geldt dat wij dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, waarbij overdragen aan gegevens naar bv de belastingdienst, gemeente en GGD verplicht zijn. Hiertegen kan dan ook geen bezwaar gemaakt worden. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij het tekenen van het inschrijfformulier van GOB It Eintsje geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens van uw kinderen.

Beveiliging persoonsgegevens

GOB It Eintsje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

GOB It Eintsje maakt gebruik van het softwarepakket voor kinderopvang PortaBase. Iedere gebruiker krijgt zijn eigen beveiligde inlogomgeving middels een wachtwoord. Men kan dan alleen zijn eigen gegevens en, relevant aan de persoonlijke kinderopvang, gegevens van de gastouder inzien.

De softwareleverancier werkt via de nieuwe privacywetgeving

Bij bezoek aan de website wordt een veilige verbinding afgedwongen d.m.v. HTTPS. Contactformulieren worden verstuurd naar een, met wachtwoord, beveiligd e-mailadres waar alleen toegang tot is voor de bemiddelingsmedewerker van GOB It Eintsje.

Disclaimer

Ondanks het feit dat GOB It Eintsje de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. GOB It Eintsje is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. GOB It Eintsje is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we u hierover contact op nemen met GOB It Eintsje. Telefoon: 0651369781 of mail: info@gobiteintsje.nl. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aldus opgemaakt te Opeinde, 24 juli 2021